Zarządca
nieruchomości


Misja


Jesteśmy grupą profesjonalistów, których pasją jest zarządzanie nieruchomościami. Jeśli szukasz profesjonalnego partnera, któremu chcesz powierzyć opiekę nad swoją nieruchomością, dobrze trafiłeś. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, zarówno w bieżącej, jak i długoterminowej perspektywie.

PROFESJONALIZM, TRADYCJA, BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWNOŚĆ

to wartości którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy.

Jesteśmy Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości – członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Naszym atutem jest 20-letnie doświadczenie i stała obecność na rynku.

W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości oraz kierujemy się zasadą ochrony interesów właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Fundamentem naszych działań jest dbałość o wygodę i codzienny komfort mieszkańców.

Wiemy, jak istotnie jest, aby usługi zarządzania bądź administrowania nieruchomościami były świadczone na odpowiednim poziomie i z właściwym zaangażowaniem. Powierzając nam administrowanie swoją nieruchomością, zyskają Państwo nie tylko administratora, ale także rzecznika swoich praw i interesów.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do:


 • wspólnot mieszkaniowych
 • właścicieli kamienic
 • deweloperów
 • właścicieli obiektów handlowych i usługowych, biurowych, jednostek służby zdrowia i innych obiektów użyteczności publicznej

Zakres usług


W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy:

 • przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz analizę otrzymanych ofert,
 • dysponowanie środkami finansowymi i regulowanie zobowiązań, prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości. Współpracujący z nami właściciele sprawują pełną kontrolę nad środkami wydatkowanymi z rachunku bankowego,
 • realizację planów zarządzania nieruchomością oraz układanie i wdrażanie programu remontów i konserwacji w celu utrzymania nieruchomości w należytym stanie,
 • analizę kosztów dotyczących nieruchomości oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • windykację należności,
 • regulowanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnych,
 • przejęcie nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego administratora, w tym między innymi:
  • dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
  • decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania,
  • aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
  • ksiąg obiektu budowlanego, dokumentacji eksploatacyjnej,
  • dokumentacji finansowej,
  • innych dokumentów związanych nieruchomością,
 • zabezpieczanie powierzonej dokumentacji stanu prawnego nieruchomości oraz dokumentacji budowlanej,
 • zapewnianie bezpieczeństwa i sprawności działania systemów medialnych,
 • kontrolę nad utrzymaniem porządku i czystości w obrębie nieruchomości,
 • monitoring i kontrolę stanu technicznego budynku, sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy.

Zapraszamy do kontaktu!

pin-small   administrator@ptbs.pl
pin   61 869 39 89

 

W ramach naszych usług zapewniamy również pogotowie techniczne świadczące usługi 24 godziny na dobę.

Do naszej – a co za tym idzie naszych klientów – dyspozycji pozostają działy techniczny oraz prawny wspomagające na bieżąco nasze wspólne działania.

Chętnie się z Państwem spotkamy, porozmawiamy o Państwa oczekiwaniach i przygotujemy indywidualną ofertę.

Warto wiedzieć


01
Czym różni się zarządzanie od administrowania nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością polegającą na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
• prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
• planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i jej rozwoju,
• doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Administrowanie jest częścią procesu zarządzania nieruchomościami. Polega na prowadzeniu bieżących czynności związanych z ich obsługą, takich jak:
• bieżące kontrole i przeglądy techniczne,
• naprawy i bieżąca konserwacja,
• sprzątanie,
• wywóz odpadów itp.
Czym różni się zarządzanie od administrowania nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością polegającą na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
• prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
• planowaniu krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i jej rozwoju,
• doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Administrowanie jest częścią procesu zarządzania nieruchomościami. Polega na prowadzeniu bieżących czynności związanych z ich obsługą, takich jak:
• bieżące kontrole i przeglądy techniczne,
• naprawy i bieżąca konserwacja,
• sprzątanie,
• wywóz odpadów itp.
02
Czym jest e-kartoteka?
E-kartoteka to platforma internetowa, na której użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, analizuje swoje zobowiązania i wpłaty, korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Informacje są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdy mieszkaniec administrowanej przez nas nieruchomości otrzyma login i hasło do systemu e-kartoteka na zawiadomieniu o wysokości opłat.

W systemie e-kartoteka znajdą Państwo:
• listę swoich wpłat i stan salda,
• historię dokonywanych wpłat,
• wyszczególnione wysokości opłat miesięcznych,
• numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
Czym jest e-kartoteka?
E-kartoteka to platforma internetowa, na której użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, analizuje swoje zobowiązania i wpłaty, korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Informacje są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdy mieszkaniec administrowanej przez nas nieruchomości otrzyma login i hasło do systemu e-kartoteka na zawiadomieniu o wysokości opłat.

W systemie e-kartoteka znajdą Państwo:
• listę swoich wpłat i stan salda,
• historię dokonywanych wpłat,
• wyszczególnione wysokości opłat miesięcznych,
• numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
03
Kto odpowiada za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego?
Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku/budowli czy też obiektu małej architektury spoczywa na właścicielu bądź zarządcy. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.
Kto odpowiada za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego?
Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku/budowli czy też obiektu małej architektury spoczywa na właścicielu bądź zarządcy. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.
04
Jakie rodzaje kontroli zobowiązany jest wykonywać właściciel lub zarządca budynku?
Przepisy prawa budowlanego kategoryzują okresowe kontrole wg kryterium częstotliwości (cykliczności) i ich zakresu (przedmiotu kontroli). Przeglądy budowlane dzielimy na:
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku na potrzeby określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ponadto, Prawo budowlane przewiduje:
• kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
• kontrole stanu technicznego kotłów,
• kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywane co najmniej raz na 5 lat,
• jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.
Jakie rodzaje kontroli zobowiązany jest wykonywać właściciel lub zarządca budynku?
Przepisy prawa budowlanego kategoryzują okresowe kontrole wg kryterium częstotliwości (cykliczności) i ich zakresu (przedmiotu kontroli). Przeglądy budowlane dzielimy na:
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku,
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat,
• kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy w roku na potrzeby określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

Ponadto, Prawo budowlane przewiduje:
• kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu,
• kontrole stanu technicznego kotłów,
• kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywane co najmniej raz na 5 lat,
• jednorazową kontrolę instalacji grzewczej z kotłem.
05
Jak rozliczyć ubytki na wodzie?
Zarówno dostawa, jak i odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Aquanetem a odbiorcą usług (wspólnotą mieszkaniową). Dostawca wody obciąża odbiorcę na podstawie wskazań głównego licznika (który znajduje się na wejściu przewodu zimnej wody do budynku), a rozliczenie za usługi świadczone przez Aquanet odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek.
Szczegółowe zasady rozliczenia poszczególnych właścicieli ustala się, wprowadzając regulamin rozliczania mediów.

Osobną kwestią jest rozliczenie kosztów związanych z wykorzystaniem wody z ujęć zlokalizowanych w częściach wspólnych nieruchomości oraz tych związanych z różnicą w odczytach między licznikiem głównym a licznikami w lokalach.

Można to zrobić w następujący sposobów:
• podział kosztów „uchybu” w proporcji do zużytej wody,
• podział „uchybu” proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej (lub powierzchni lokalu),
• podział kosztów „uchybu” ze względu na liczbę lokali,
• rozdzielenie kosztów „uchybu” na liczbę zamieszkujących osób,
• wydzielenie kosztów „uchybu” jako „woda część wspólna”.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków to wspólnota mieszkaniowa dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
Jak rozliczyć ubytki na wodzie?
Zarówno dostawa, jak i odprowadzanie ścieków odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Aquanetem a odbiorcą usług (wspólnotą mieszkaniową). Dostawca wody obciąża odbiorcę na podstawie wskazań głównego licznika (który znajduje się na wejściu przewodu zimnej wody do budynku), a rozliczenie za usługi świadczone przez Aquanet odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek.
Szczegółowe zasady rozliczenia poszczególnych właścicieli ustala się, wprowadzając regulamin rozliczania mediów.

Osobną kwestią jest rozliczenie kosztów związanych z wykorzystaniem wody z ujęć zlokalizowanych w częściach wspólnych nieruchomości oraz tych związanych z różnicą w odczytach między licznikiem głównym a licznikami w lokalach.

Można to zrobić w następujący sposobów:
• podział kosztów „uchybu” w proporcji do zużytej wody,
• podział „uchybu” proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej (lub powierzchni lokalu),
• podział kosztów „uchybu” ze względu na liczbę lokali,
• rozdzielenie kosztów „uchybu” na liczbę zamieszkujących osób,
• wydzielenie kosztów „uchybu” jako „woda część wspólna”.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków to wspólnota mieszkaniowa dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.
06
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali danej nieruchomości. Definicja została zawarta w art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (DZ.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.): „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.” Użytego w przepisie sformułowania „tworzy” nie należy interpretować w ten sposób, że powstanie wspólnoty mieszkaniowej wymaga działań założycielskich, ponieważ jest to niezależne od woli właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa powstaje w momencie, gdy w obrębie danej nieruchomości (działka gruntu, na której wzniesiono budynek) znajdują się co najmniej dwa lokale stanowiące własność dwóch odrębnych podmiotów (właścicieli tych lokali).
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali danej nieruchomości. Definicja została zawarta w art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (DZ.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.): „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.” Użytego w przepisie sformułowania „tworzy” nie należy interpretować w ten sposób, że powstanie wspólnoty mieszkaniowej wymaga działań założycielskich, ponieważ jest to niezależne od woli właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa powstaje w momencie, gdy w obrębie danej nieruchomości (działka gruntu, na której wzniesiono budynek) znajdują się co najmniej dwa lokale stanowiące własność dwóch odrębnych podmiotów (właścicieli tych lokali).
07
08
Koszty zarządu nieruchomością wspólną to wydatki na jej utrzymanie w stanie niepogorszonym, umożliwiającym użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (nakłady konieczne), ale także inne nakłady na nieruchomość, np. inwestycyjne, o ile służą ogółowi właścicieli lokali. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ustawy o własności lokali kosztami zarządu są w szczególności wydatki na remonty, bieżącą eksploatację, na pokrycie kosztów dostaw usług do nieruchomości wspólnej, np. energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, jak również opłaty za antenę zbiorczą i windę. W skład kosztów zarządu wchodzą również: wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, ubezpieczenie i opłaty publicznoprawne (o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali). Katalog wymienionych w tym przepisie wydatków nie jest zamknięty, właściciele lokali mogą ustalić inne, poza nakładami koniecznymi na utrzymanie nieruchomości wspólnej, wydatki.
Koszty zarządu nieruchomością wspólną to wydatki na jej utrzymanie w stanie niepogorszonym, umożliwiającym użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (nakłady konieczne), ale także inne nakłady na nieruchomość, np. inwestycyjne, o ile służą ogółowi właścicieli lokali. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ustawy o własności lokali kosztami zarządu są w szczególności wydatki na remonty, bieżącą eksploatację, na pokrycie kosztów dostaw usług do nieruchomości wspólnej, np. energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, jak również opłaty za antenę zbiorczą i windę. W skład kosztów zarządu wchodzą również: wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, ubezpieczenie i opłaty publicznoprawne (o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali). Katalog wymienionych w tym przepisie wydatków nie jest zamknięty, właściciele lokali mogą ustalić inne, poza nakładami koniecznymi na utrzymanie nieruchomości wspólnej, wydatki.
09
Fundusz remontowy to wydzielona pod względem księgowym i prawnym część zaliczki na pokrycie kosztów zarządu, tj. zaliczka na remonty. Tworzenie funduszu remontowego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały w tym zakresie (lub zgoda wszystkich właścicieli w małej wspólnocie mieszkaniowej). Jego ustanowienie nie jest uregulowane przepisami; o jego ustanowieniu decydują właściciele lokali.
Fundusz remontowy to wydzielona pod względem księgowym i prawnym część zaliczki na pokrycie kosztów zarządu, tj. zaliczka na remonty. Tworzenie funduszu remontowego jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego konieczne jest podjęcie uchwały w tym zakresie (lub zgoda wszystkich właścicieli w małej wspólnocie mieszkaniowej). Jego ustanowienie nie jest uregulowane przepisami; o jego ustanowieniu decydują właściciele lokali.
10
Garaż wielostanowiskowy – warianty i konsekwencje prawne:

Jako część wspólna. W takim garażu miejsce postojowe jest traktowane jako służebność. Prawo do miejsca postojowego zapewnia ustanowienie służebności parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu postojowym wewnątrz budynku. Garaż pozostaje częścią wspólną nieruchomości, jednak obciążoną na rzecz właścicieli konkretnych lokali służebnością parkowania na takich miejscach postojowych z wyłączeniem innych osób.

Taka służebność sprawia, że:
a) konkretne miejsce postojowe jest przypisane do danego mieszkania i przechodzi na kolejnego właściciela danego lokalu,
b) nie można sprzedać samego miejsca postojowego bez równoczesnej sprzedaży mieszkania,
c) wspólnota mieszkaniowa ma prawo zarządzać tym garażem.

Z własną księgą wieczystą (lokal wyodrębniony). Taki samodzielny lokal niemieszkalny (garaż) jest współwłasnością i sprawia najwięcej kłopotów. Jako lokal wyodrębniony i sprzedany wielu właścicielom nie jest częścią wspólną nieruchomości, tylko kolejnym lokalem. Udział w garażu można sprzedać niezależnie od sprzedaży mieszkania. W konsekwencji w budynku właściciele mają:
a) mieszkanie oraz garaż,
b) tylko mieszkanie,
c) tylko garaż.

Decyzje w sprawie garażu z odrębną księga wieczystą podejmują tylko jego właściciele na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym o współwłasności, a nie ustawy o własności lokali.

Do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona wielkością udziałów. W przypadku braku takiej zgody każdy współwłaściciel może żądać upoważnienia sądowego do dokonania takiej czynności.

Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
Garaż wielostanowiskowy – warianty i konsekwencje prawne:

Jako część wspólna. W takim garażu miejsce postojowe jest traktowane jako służebność. Prawo do miejsca postojowego zapewnia ustanowienie służebności parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu postojowym wewnątrz budynku. Garaż pozostaje częścią wspólną nieruchomości, jednak obciążoną na rzecz właścicieli konkretnych lokali służebnością parkowania na takich miejscach postojowych z wyłączeniem innych osób.

Taka służebność sprawia, że:
a) konkretne miejsce postojowe jest przypisane do danego mieszkania i przechodzi na kolejnego właściciela danego lokalu,
b) nie można sprzedać samego miejsca postojowego bez równoczesnej sprzedaży mieszkania,
c) wspólnota mieszkaniowa ma prawo zarządzać tym garażem.

Z własną księgą wieczystą (lokal wyodrębniony). Taki samodzielny lokal niemieszkalny (garaż) jest współwłasnością i sprawia najwięcej kłopotów. Jako lokal wyodrębniony i sprzedany wielu właścicielom nie jest częścią wspólną nieruchomości, tylko kolejnym lokalem. Udział w garażu można sprzedać niezależnie od sprzedaży mieszkania. W konsekwencji w budynku właściciele mają:
a) mieszkanie oraz garaż,
b) tylko mieszkanie,
c) tylko garaż.

Decyzje w sprawie garażu z odrębną księga wieczystą podejmują tylko jego właściciele na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym o współwłasności, a nie ustawy o własności lokali.

Do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona wielkością udziałów. W przypadku braku takiej zgody każdy współwłaściciel może żądać upoważnienia sądowego do dokonania takiej czynności.

Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). W przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Certyfikaty


Dane kontaktowe


Zarządca Nieruchomości

 
Dział Zasobów Zleconych
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o.
Kosynierska 10, 60-241 Poznań
+48 61 869 39 82

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
Ksiegowość
+48 61 869 39 86
+48 61 869 39 87
+48 61 869 39 88

Kontakt osobowy


Do Państwa dyspozycji pozostają administratorzy:

01
Agnieszka Wilińska
61 869 39 82/85 / 509 873 381
02
Iwona Wawrzyniak
61 869 39 82/85 / 503 410 580

Napisz do nas

   
  Dział Zasobów Zleconych
  PTBS sp. z o.o.
  Kosynierska 10, 60-241 Poznań
  +48 61 869 39 82